ACCÉS MOSSOS SUBPROVA APTITUDINAL TORN DIJOUS VIDEOCONFERÈNCIA

PREU: 60 euros mensuals  (50 euros Si ja has fet la opo algun altre any, ens envies el resguard de participació a la opo a info@bibliocop.com)

INCLOU:

Classes per videoconferència: DIJOUS de 18:30h a 20:30h  (plataforma ZOOM) Les classes es gravaran i es pujaran al campus.

Campus online: amb psicotècnics per practicar. Simulacre d’examen final.

Inici curs: 11 d’octubre de 2023 ( ja que 12 dijous es festiu)

Fi curs: Celebració subprova (aproximadament desembre 2023 – gener 2024)

(Els pagaments s’hauran de realitzar al mes de l’anterior pagament, per tal de poder seguir tenint accés als continguts, temari i classes en directe)

 

Curs de preparació per accedir a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

Els tutors són policies en actiu relacionats amb el món de la formació des de fa anys i especialistes en oposicions.

Es prepararà la primera subprova, que consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

 

—2 Requisits per participar a la convocatòria

2.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

d) Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica de les que consten a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 3.2.1, sempre que no es trobi en el supòsit d’exempció establert a la base 3.2.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

2.2 Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l’especificat a la base 2.1.i) (permís de conduir). El requisit de la base 2.1.i) s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.3.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries.

Les persones participants que no compleixin algun dels requisits seran excloses de la convocatòria.

 

Descripció de la subprova

b) Subprova aptitudinal, de caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor i les preguntes que es deixin en blanc i les incorrectes no descompten.

El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts.

La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Preu del curs

60,00 

Durada: 40 Hores

Aquest curs l’imparteix BiblioCop.