Curs d'Anglès de Preparació a l'Examen de B1

Fes el curs si tens un nivell A2 o B1 i vols obtenir el Certificat B1.
Aprèn i Guanya 0,5 Punt pel proper concurs.

ACCÉS MOSSOS SUBPROVA TEMARI TORN DIJOUS VIDEOCONFERÈNCIA

PREU: 60 euros mensuals

INCLOU:

Classes per videoconferència: dijous de 17:30h a 20h

Campus online: amb el temari i preguntes tipus test de tot el temari. Simulacre d’examen final.

S’enviarà el temari actualitzat al domicili de l’aspirant.

(Els pagaments s’hauran de realitzar al mes de l’anterior pagament, per tal de poder seguir tenint accés als continguts, temari i classes en directe)

 

Inici curs: 13 de gener 2023

Fi curs: Celebració subprova (aproximadament abril 2023)

 

Curs de preparació per accedir a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

Els tutors són policies en actiu relacionats amb el món de la formació des de fa anys i especialistes en oposicions.

Es prepararà la primera subprova, que consisteix en un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el temari publicat a la gencat.

 

—2 Requisits per participar a la convocatòria

2.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

d) Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica de les que consten a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 3.2.1, sempre que no es trobi en el supòsit d’exempció establert a la base 3.2.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

2.2 Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l’especificat a la base 2.1.i) (permís de conduir). El requisit de la base 2.1.i) s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.3.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries.

Les persones participants que no compleixin algun dels requisits seran excloses de la convocatòria.

 

Àmbit A

Coneixements de l’entorn

Tema A.1

Història de Catalunya (part I):

1. L’antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.

9. Les transformacions del segle XVIII.

 

Tema A.2

Història de Catalunya (part II):

1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.

2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. La República i la Guerra Civil.

6. La dictadura franquista.

7. La Transició i la recuperació de l’autonomia.

8. La Catalunya del segle XXI.

 

Tema A.3

Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.

2. L’origen dels Mossos d’Esquadra.

3. Transformacions policials durant el segle XIX.

4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

5. La policia i la democràcia.

 

Tema A.4

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. La llengua aranesa.

4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

 

Tema A.5

Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

 

Tema A.6

Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.

3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.

5. Els serveis socials a Catalunya.

 

Tema A.7

Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Seguretat de la informació.

4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

 

Àmbit B

Institucional

Tema B.1

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

 

Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.

 

Tema B.3

L’ordenament jurídic de l’Estat

1. L’ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

 

Tema B.4

Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Les garanties normatives.

6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

7. Les garanties jurisdiccionals.

8. La suspensió dels drets constitucionals.

 

Tema B.5

Les institucions polítiques de l’Estat

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l’Estat.

 

Tema B.6

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

 

Tema B.7

L’organització territorial de l’Estat

1. Els models d’organització territorial.

2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.

 

Tema B.8

La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

 

Àmbit C

De seguretat i policia

 

Tema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.

 

Tema C.2

El Departament d’Interior

1. Funcions del Departament d’Interior.

2. Estructura del Departament d’Interior.

3. La Direcció General de la Policia.

4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6. El Servei Català de Trànsit.

7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

 

Tema C.3

La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

 

Tema C.4

El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.

2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.

3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

 

Tema C.5

El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d’ètica de la policia.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

 

Àmbit D

Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.

b) Estat espanyol.

c) Internacional.

 

INFORMACIÓ EXTRETA DE L’ÚLTIMA CONVOCATÒRIA (2020)

6.1.1 Primera prova.

La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:

a) Subprova de coneixements, de caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d’1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta.

Per calcular la puntuació d’aquesta subprova s’aplica la fórmula següent:

 

I

(C – –––––––) x PM

4

P = –––––––––––––––––––––––––––––

N

 

P=puntuació.

C=nombre de respostes correctes.

I=nombre de respostes incorrectes.

PM=puntuació màxima assolible (10 punts).

N=nombre de preguntes (30 preguntes).

El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts.

La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

b) Subprova aptitudinal, de caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor i les preguntes que es deixin en blanc i les incorrectes no descompten.

El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts.

La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Preu del curs

60,00 

Durada: 40 Hores

Aquest curs l’imparteix BiblioCop.